Valtuustoaloite / Fullmäktigemotion 19.12.2022

Kemiönsaaren kyläkoulut ovat meidän arvokkaimmat jalokivet ja niitä on jatkossa markkinoitava näkyvästi.

Vuoden koulua, oppilaitosta tai päiväkotia voi taas alkuvuodesta ehdottaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle! Tämän tunnustuksen on Kemiönsaarelta vuonna 2015 saanut Taalintehtaan koulu. Tästä upeasta tunnustuksesta ei kuitenkaan löydy mainintaa edes kuntamme kotisivuilta?

Esitän, että aloitamme Kemiönsaarella koulujemme aktiivisen markkinoinnin, kuten saaristo-ohjelmassakin tavoitellaan: Kemiönsaaren profilointi houkuttelevana asuinpaikkana etenkin lapsiperheille tulee tapahtua kehitysosaston toimesta. Aktiivisella koulujemme markkinoinnilla olisi oikeasti mahdollisuus tavoitella lapsiperheitä saaristoon ja meidän kunnan asukkaiksi.

Tulevaisuudessa toimivien ja helposti näkyvien koulujen arvo näkyisi alueellamme mm. sosiaalisena pääomana. Aivan kuten tänään päivitettävässä saaristo-ohjelmassa todetaan.

Yhteisöllisyys on valttimme! Saaristo on houkutteleva asuinympäristö, kunhan tarjolla on tarvittavat palvelut ja hyvät yhteydet. Toimiva ja hyvä koulu näkyy alueella ihmisten aktiivisuutena. Lisäksi se näkyy alueen asuntojen arvossa, lasten hyvinvoinnissa, harrastusmahdollisuuksissa, viriketoiminnassa, sekä muiden palveluiden säilymisessä. Tällä luodaan myös saariston elinkeinoelämälle mahdollisuus kehityspotentiaaliin.

Elävän saariston turvaamiseksi kuuluvat riittävän kokoinen vakituinen väestö, mahdollisuus elannon hankkimiseen ja toimivat yhteydet, sekä koulutusmahdollisuudet.

Markkinoinnin ja näkyvyyden puutteisiin olen tehnyt havaintoja mm. Suomenkielisen koulujaoston kokouksessa 19.9.2022, sekä Kasvatustieteiden proseminaarityön haastattelujen kautta. Kemiönsaaren kouluijen erinomaisuudesta ei löydy riittävästi tietoa netistä. En tiedä miten potentiaaliset saaristoon muuttajat voisivat koulumme muilla tavoin edes löytää? On täysin ymmärrettävää, että pienten kyläkoulujen rehtoreilla ei ole aikaa eikä resursseja aktiivisen markkinoinnin toteuttamiseen. Vuosisuunnitelmien hankkeita ei ole listattu kunnan kotisivuille. Eikä sieltä

edes löydy kaikkia jo toteutuneita hankkeita. On kuin kunnan tiedottaminen kouluistamme olisi pysähtynyt muutaman vuoden takaiseen aikaan. Suorastaan järkyttävänä pidän sitä, että mistään kuntamme sivuilta ei löydy mainintaa siitä, että Kemiönsaarelta löytyy Taalintehtaalla koulu, joka on nimetty OAJ:n toimesta vuoden kouluksi vuonna 2015. Nyt, jos koskaan on oikea aika hyödyntää Kemiönsaaren käsissä oleva mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen koulujamme aktiivisesti markkinoimalla ja tukemalla.

Ehdotan, että sivistysosasto valmistelee esityksen Amosparkenin koulusta OAJ:n vuoden 2023 kilpailuun. https://www.oaj.fi/arjessa/vuoden-koulu- oppilaitos-tai-paivakoti/#vuoden-koulut-19912021

Kimitoöns byskolor är våra mest värdefulla juveler och de måste marknadsföras synligt i framtiden.

I början av året kan återigen årets skola, läroanstalt eller daghem föreslås till Utbildningsförbundet OAJ! Dalsbruks skola från Kimitoön fick denna utmärkelse 2015. Det nämns dock inget om utmärkelsen ens på vår kommuns hemsida?

Jag föreslår att vi startar en aktiv marknadsföring av våra skolor på Kimitoön, vilket är syftet med skärgårdsprogrammet: Att profilera Kimitoön som en attraktiv plats att bo på, särskilt för barnfamiljer, måste göras av utvecklingsavdelningen. Aktiv marknadsföring av våra skolor skulle verkligen ha möjlighet att rikta barnfamiljer till skärgården och att bli invånare i vår kommun.

I framtiden skulle värdet av fungerande och lätt synliga skolor synas i vår region, t.ex. som socialt kapital. Precis som det står i skärgårdsprogrammet som uppdateras idag.

Det finns styrka i gemenskapen! Skärgården är en attraktiv boendemiljö, så länge nödvändig service och goda förbindelser finns. En fungerande och bra skola kan ses i området som människors aktivitet. Dessutom avspeglas det i värdet av områdets lägenheter, barns välmående, hobbymöjligheter, fritidsaktiviteter och underhåll av annan service. Detta skapar också möjlighet till utvecklingspotential för skärgårdens näringsliv.

Att värna om en levande skärgård innefattar en permanent befolkning av tillräcklig storlek, möjlighet att försörja sig och fungerande förbindelser samt utbildningsmöjligheter.

Jag har gjort iakttagelser om bristerna i marknadsföring och synlighet, t.ex. Vid mötet för den finskspråkiga skolavdelningen den 19 september 2022, och genom intervjuerna av proseminararbetet i pedagogiska studier. Det finns inte tillräckligt med information på internet om förträfflighet i Kimitoöns skolor. Jag vet inte hur potentiella invandrare till skärgården ens kunde hitta vår skola på andra sätt? Det är fullt förståeligt att rektorer för små byskolor inte har tid eller resurser att genomföra aktiv marknadsföring. Årsplanernas projekt finns inte listade på kommunens hemsida. Och du kan inte ens hitta alla avslutade projekt där. Det är som om kommunens information om våra skolor upphörde för några år sedan.

Jag tycker det är direkt chockerande att det ingenstans på vår kommuns hemsida nämns att Kimitoön har en skola i Dalsbruk som utsågs av OAJ till årets skola 2015. Nu, om någonsin, är det rätt tid att dra fördel av möjligheten till tillväxt och utveckling vad som ligger i Kimitoöns händer, genom att aktivt marknadsföra våra skolor och stöda dem.

Jag föreslår att utbildningsavdelningen förbereder en presentation om Amosparkens skola inför OAJ:s tävling 2023. https://www.oaj.fi/arjessa/ vuoden-koulu-oppilaitos-tai-paivakoti/#vuoden-koulut-19912021