Vad händer med finländska kvinnors rättvisa och jämställdhet?

Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter är Finland ett av de farligaste länderna i Europeiska unionen, särskilt för kvinnor och flickor.

Världen är orättvis. Speciellt för kvinnor.

Våld mot kvinnor och flickor är ett stort problem i Finland. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter är Finland ett av de farligaste länderna i Europeiska unionen, särskilt för kvinnor och flickor.

Enligt Statistikcentralens prognos kommer andelen kvinnor i de finländska kommunerna att minska. Samtidigt spås antalet män öka. Detta förklaras i statistiken med den mansdominerande invandringen. Könsfördelningen kommer att förändras särskilt mycket i Euraåminne dar Statistikcentralen ser att antalet kvinnor kommer att minska med 562, samtidigt som antalet män skulle öka med 163 till år 2040.

Jämställdhetsbarometern 2017, som publicerades i juni 2018, är väsentligt annorlunda än de tidigare för att den utvärderas ur perspektivet av mångfalden av kön och sexualitet. Den låter användaren bestämma sitt kön själv och erbjöd möjligheten att vara kvinnlig, manlig eller “inte vill eller kan inte säga”. I den senaste barometern baseras könsinformation på respondentens egen erfarenhet och inte på en juridisk definition, som kan vara en persons eget upplevelse av sitt eget kön.

Kön definieras inte längre bara som kvinnor och män som tidigare. En icke-binär eller transperson tillhör inte det binära könssystemet. Dagens kvotering mellan män och kvinnor kommer sannolikt att vara historia i framtiden av många anledningar. Orsaken är minskningen av antalet kvinnor i rekordfart. Detta främjas av dagens politik och av politikerna.

Det kvinnliga könets svaga och oönskade ställning illustreras på många sätt: “Ingen vill egentligen byta kön till kvinnligt”, kvinnors lägre lön, samt en sämre ställning inom samhället lockar inte.
Också fattigdom är främst en kvinnofråga: 70 procent av världens fattiga är kvinnor eller flickor. Fattigdom omfattar också många problem som särskilt drabbar kvinnor, såsom bristande utbildning och svag social status, också i Finland. 

När man tittar på fattigdom är det bra att ta hänsyn till eventuella sexuella våld som upplevts i barndomen, och särskilt att fattigdom anses vara en riskfaktor för övergrepp. Våldet i barndomen är det tydligaste och mest avgörande sättet att förmedla en betydande del av hens psykiska hälsa för resten av livet. Den relativa fattigdomen ökar nu i rekordfart i Finland. Fattigdom berör olika livssituationer på många sätt. Låginkomstmänniskor i samhället har blivit fångade av stigande el-, mat- och bränslekostnader.

Vi måste ta itu med detta problem innan vi går samma väg som Holland, där dödshjälp redan används som en slutlig lösning för att få slut på det outhärdliga lidandet för barn över 12 år. I Nederländerna ses detta som en barmhärtig lösning för dessa offer som till följd av psykisk och/eller fysisk tortyr eller sexuella övergrepp skadas oåterkalleligt, men inte kan begå självmord.

Det finns bara cirka 142 000 flickor i Finland, och deras trygga tillväxt till vuxna kvinnor måste säkras.

Satu Söderström (PS)
Kommunfullmäktige Kimitoön

Artiklar: https://fra.europa.eu/en/project/2012/fra-survey-gender-based-violence-against-women