Ajankohtaista

Mitä tapahtuu suomalaisen naisen oikeuksille ja tasa-arvolle?

Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista nimenomaan naisille ja tytöille.

Maailma on epäreilu. Mutta erityisen epäreilu se on naisille. 

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on mittava ongelma Suomessa. Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista nimenomaan naisille ja tytöille.

Tilastokeskuksen tekemän ennusteen mukaan naisten määrä tulee vähenemään miesten määrän kasvaessa. Tämä selittyy tilastossa mm. miesvoittoisella maahanmuutolla. Erityisen paljon sukupuolijako muuttuu vuoteen 2040 mennessä Eurajoella. Siellä arvio naisten määrän vähenevän 562:lla, kun samaan aikaan miesten määrä lisääntyisi 163:lla.

Myös kesäkuussa 2018 julkaistu Tasa-arvobarometri 2017 on merkityksellinen. Sillä se antoi vastaajan itse määritellä sukupuoltaan ja tarjosi vastausvaihtoehdoiksi naisen, miehen, muun tai kohdan ”ei halua tai osaa sanoa”. Uusimmassa barometrissä sukupuolitieto pohjautuu siis vastaajan omaan kokemukseen eikä juridiseen määrittelyyn, joka voi olla eri kuin ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan. Ei-binäärinen tai muunsukupuolinen henkilö ei sukupuoli-identiteetiltään kuulu kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään. 

Tämän päivän miesten ja naisten väliset kiintiöt on todennäköisesti historiaa tulevaisuudessa. Syynä on naisten määrän väheneminen ennätysvauhtia., sekä tätä edistävä nykypäivän politiikka. 
Naisen heikkoa ja ei toivottua asemaa kuvitetaan monin tavoin. “Kukaan ei halua korjata sukupuoltaan naiseksi” naisten pienempi palkka, sekä huonompi asema yhteiskunnassa ei houkuttele. Köyhyys on ennen kaikkea naiskysymys: 70 prosenttia maailman köyhistä on naisia tai tyttöjä. Köyhyyteen liittyy monia nimenomaan naisia koskettavia ongelmia, kuten koulutuksen puute ja heikko yhteiskunnallinen asema, myös Suomessa. 

Köyhyyttä tarkasteltaessa on hyvä huomioida että lapsuudessa mahdollisesti koetun seksuaalisen väkivallan, sekä  kaltoinkohtelun riskitekijöiksi luetaan erityisesti köyhyys. Lapsuudessa kärsitty väkivalta on selkein ja ratkaisevin tapa viedä ihmiseltä merkittävä osa hänen psykologisesta terveydestään koko hänen loppuelämänsä ajaksi. Suhteellinen köyhyys lisääntyy Suomessa nyt ennätysvauhtia. Köyhyys koskettaa hyvin monella tapaa eri elämäntilanteissa eläviä. Yhteiskunnan pienituloiset ovat jääneet kasvavien sähkö, ruoka ja polttoaine kustannusten loukkuun. 

Tähän ongelmaan meidän tulee puuttua ennen kun olemme ajautuneet Hollannin tielle, jossa eutanasiaa käytetään jo lopullisena ratkaisuna yli 12-vuotiaiden lasten sietämättömän kärsimyksen lopettamiseksi. Hollannissa tämä nähdään armollisena ratkaisuna niille uhreille, jotka  psyykkisen ja/tai fyysisen kidutuksen tai seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena ovat peruuttamattomasti vaurioituneita, mutta eivät kykene tekemään itsemurhaa. 

Tyttöjä Suomessa on noin 142 000 ja heidän turvallinen kasvunsa aikuisiksi naisiksi on turvattava.

Käytetyt lähteet:

Euroopan perusoikeusviraston tutkimus, jonka mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista nimenomaan naisille ja tytöille.


Kukaan ei todellakaan halua korjata sukupuoltaan naiseksi, jotta pääsisi naistensarjaan – ex-nyrkkeilijä kertoo, miksi

”Minulle tulee mieleen Eli. Hän pyysi televisiossa anteeksipyyntöä hallitukselta kaikille lapsille, jotka ovat viattomasti lukittuina. Yksi hänen viimeisistä teoistaan ennen kuin hänet lopetettiin, koska hän ei voinut elää traumojen kanssa.”

(https://twitter.com/JasonErvD/status/1545394524024967168?s=20&t=7cFvZoainjzdRV3osw-42g)

Jason järjesti vuonna 2021 kampanjan yhdessä The Forgotten Childin kanssa lopettaakseen suljetun nuorisohoidon. Allekirjoituksia kerättiin 134 000.

Vad händer med finländska kvinnors rättvisa och jämställdhet?

Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter är Finland ett av de farligaste länderna i Europeiska unionen, särskilt för kvinnor och flickor.

Världen är orättvis. Speciellt för kvinnor.

Våld mot kvinnor och flickor är ett stort problem i Finland. Enligt EU:s byrå för grundläggande rättigheter är Finland ett av de farligaste länderna i Europeiska unionen, särskilt för kvinnor och flickor.

Enligt Statistikcentralens prognos kommer andelen kvinnor i de finländska kommunerna att minska. Samtidigt spås antalet män öka. Detta förklaras i statistiken med den mansdominerande invandringen. Könsfördelningen kommer att förändras särskilt mycket i Euraåminne dar Statistikcentralen ser att antalet kvinnor kommer att minska med 562, samtidigt som antalet män skulle öka med 163 till år 2040.

Jämställdhetsbarometern 2017, som publicerades i juni 2018, är väsentligt annorlunda än de tidigare för att den utvärderas ur perspektivet av mångfalden av kön och sexualitet. Den låter användaren bestämma sitt kön själv och erbjöd möjligheten att vara kvinnlig, manlig eller “inte vill eller kan inte säga”. I den senaste barometern baseras könsinformation på respondentens egen erfarenhet och inte på en juridisk definition, som kan vara en persons eget upplevelse av sitt eget kön.

Kön definieras inte längre bara som kvinnor och män som tidigare. En icke-binär eller transperson tillhör inte det binära könssystemet. Dagens kvotering mellan män och kvinnor kommer sannolikt att vara historia i framtiden av många anledningar. Orsaken är minskningen av antalet kvinnor i rekordfart. Detta främjas av dagens politik och av politikerna.

Det kvinnliga könets svaga och oönskade ställning illustreras på många sätt: “Ingen vill egentligen byta kön till kvinnligt”, kvinnors lägre lön, samt en sämre ställning inom samhället lockar inte.
Också fattigdom är främst en kvinnofråga: 70 procent av världens fattiga är kvinnor eller flickor. Fattigdom omfattar också många problem som särskilt drabbar kvinnor, såsom bristande utbildning och svag social status, också i Finland. 

När man tittar på fattigdom är det bra att ta hänsyn till eventuella sexuella våld som upplevts i barndomen, och särskilt att fattigdom anses vara en riskfaktor för övergrepp. Våldet i barndomen är det tydligaste och mest avgörande sättet att förmedla en betydande del av hens psykiska hälsa för resten av livet. Den relativa fattigdomen ökar nu i rekordfart i Finland. Fattigdom berör olika livssituationer på många sätt. Låginkomstmänniskor i samhället har blivit fångade av stigande el-, mat- och bränslekostnader.

Vi måste ta itu med detta problem innan vi går samma väg som Holland, där dödshjälp redan används som en slutlig lösning för att få slut på det outhärdliga lidandet för barn över 12 år. I Nederländerna ses detta som en barmhärtig lösning för dessa offer som till följd av psykisk och/eller fysisk tortyr eller sexuella övergrepp skadas oåterkalleligt, men inte kan begå självmord.

Det finns bara cirka 142 000 flickor i Finland, och deras trygga tillväxt till vuxna kvinnor måste säkras.

Satu Söderström (PS)
Kommunfullmäktige Kimitoön

Artiklar: https://fra.europa.eu/en/project/2012/fra-survey-gender-based-violence-against-women

Tilapäishoitopaikkojen sulku kostautui – moni omaishoitaja uupui tänä kesänä

Noin sadasta tilapäishoitopaikasta avoinna oli Turun alueella 30 ja useat omaishoitajat jäivät kesällä ilman lakisääteistä vapaata.

Turun Sanomat 25.07.2022


Noin sadasta tilapäishoitopaikasta avoinna oli Turun alueella 30 ja useat omaishoitajat jäivät kesällä ilman lakisääteistä vapaata.

Omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on kuitenkin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

Näistä vapaapäivistä aiheutuu omaishoitajalle kulua, sillä hoitolaitoksen antamasta hoidosta tulee maksaa vapaapäivien osalta korvaus. Kunnan tai tulevaisuudessa hyvinvointialueen tarjoama tilapäishoitopaikka on omaishoitajalle hieman edullisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi noin 150 euron vuorokausihintaa veloittavat yksityiset palveluntarjoajat. Yksityisen hinta riippuu palveluntarjoajasta. Oma tukeni jonka saan äitini hoitamisesta on 391,20 euroa kuukaudessa ja tämä tarkoittaa äidilleni reilua kahta hoitopäivää yksityisellä palveluntarjoajalla.

On hyvä muistaa, että omaishoitotyö on vaativaa ja tarkoittaa käytännössä sitä, että ilman omaisensa hoitoa hoidettava olisi laitoshoidossa. Nämä raskasta työtä tekevät omaiset säästävät Sitran tekemän selvityksen mukaan vuodessa reilusti yli miljardi euroa yhteiskunnan varoja. Monelta omaishoitajalta työstä tarkoitettu tuki jää saamatta vaativassa elämäntilanteessa, sillä tuen hakeminen ja saaminen ei ole itsestään selvyys. Tärkeää on myös huomioida, että saatu tuki on usein vain muutaman satasen suuruinen ja kuluu nopeasti esimerkiksi oman työn tai omaishoitajan sairastumisen vuoksi tarvittuihin ulkopuolisen hoidon kustannuksiin.Omaishoitaja on monelle vanhukselle se ainoa vaihtoehto, kun hoitopaikkoihin pääsyn kriteerit on asetettu niin korkealle, että iso osa vanhuksista kuolee jonoon. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on siirtymässä myös omaishoitajien sopimukset. Tämä hyvinvointialueille siirtyminen tulee vielä vaikeuttamaan omaishoitajien vaikeaa tilannetta. Vanhat sopimukset kuntien kanssa päättyvät syksyn aikana ja uusien sopimusten solmimisesta hyvinvointialueen kanssa ei ole tarjolla mitään tietoa.Hyvinvointialueen johtajien palkkaamiseen ja uuden brändi-nimen luomiseen käytetty aika olisi ollut viisasta käyttää vaikkapa tämän arvokkaan ryhmän pienten etujen jatkon pohtimiseen. Kiireen keskelle se kuitenkin tuntuu unohtuneen.

Omaishoitaja on monelle vanhukselle se ainoa vaihtoehto, kun hoitopaikkoihin pääsyn kriteerit on asetettu niin korkealle, että iso osa vanhuksista kuolee jonoon. Tilanne on vähintäänkin karmea. Kotona asuvista joka kymmenes sanoo, että pitäisi saada hoivakotipaikka, eikä pärjää kotona, vaikka saisi enemmän apua. Vanhusten kotona pitkään asumista perustellaan kunnissa vanhusten omalla tahdolla. Suuri osa näistä ihmisistä on muistisairaita ja silloin on aika tekopyhää vedota heidän omaan tahtoonsa, kun saattaa olla, että he eivät tiedä, että he ovat kotona. Onko heillä silloin kykyä arvioida, missä heidän pitäisi asua (Kaukonen, 2022).

Suomessa jopa 60 000 ihmistä hoitaa omaistaan, mutta omaishoitotukea saa alle 40 000 henkilöä, vaikka läheisistään päivittäin huolta pitäviä on arvioilta noin 300 000.

Kesätauon jälkeen Varsinais-Suomen aluehallitus kokoontui 9.8.2022 Kuluvalla viikolla aluehallitus antoi STM:lle lausuntonsa Väestön vanhenemiseen varautumiseksi tehtyyn Ikäohjelma 2030:a koskevaan periaatepäätökseen. Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä halusi lausuntoa käsiteltyään, korostaa omaishoitajien aseman parantamisen tärkeyttä ikäihmisten hoidon turvaajina. Perussuomalaisten ainoa aluehallitusedustaja Varsinais-Suomessa: Heikki Tamminen sai esityksemme lisäyksestä läpi aluehallituksessa yksimielisesti.

SATU SÖDERSTRÖM

kunnanvaltuutettu (ps) 

omaishoitaja

Kemiönsaari

Åbo stängde tillfälliga vårdplatser under sommaren – många närståendevårdare blev utmattade.

Åbo stängde tillfälliga vårdplatser under sommaren – många närståendevårdare blev utmattade.

ÅU 20.06.2022


Vården. Av de cirka 100 tillfälliga vårdplatserna som finns är endast 30 fortfarande öppna i Åboområdet och flera närståendevårdare har varit utan lagstadgad ledighet under sommaren.

En närståendevårdare som har ingått ett familjevårdsavtal har rätt till att ta ut två dagar per kalendermånad. En närståendevårdare har dock rätt till högst tre dagars ledighet per månad om hen är knuten till vården 24 timmar om dygnet dagligen. Om jag till exempel behöver intervalldagar för den närstående som jag vårdar kostar en kommunal plats på Kimitoön 11–15 euro per dygn och privat över 130 euro per dygn. I Åbo är det ännu dyrare. Priset för en privat vårdplats beror på tjänsteleverantören och i fortsättningen är det inte kommunen, utan välfärdsområdet som ska ordna intervallvård.Närståendevårdaren måste alltså betala för att kunna ta de lediga dagar som han eller hon har rätt till och det är inte alltid säkert att det finns plats de dagar då man som närståendevårdare verkligen skulle behöva få hjälp.

Det är bra att komma ihåg att anhörigvårdsarbetet är krävande och i praktiken innebär det att utan vård av en anhörig skulle den som ska vårdas behöva en vårdplats. Enligt en studie av Sitra sparar dessa hårt arbetande släktingar långt över en miljard euro om året i samhället.

Många närståendevårdare får inte det stöd som de har rätt till för att de inte orkar börjar ansöka om stöd efter att först ha skaffa alla dokument och intyg som krävs från läkare och andra. En närståendevårdare i en krävande livssituation ska också orka med att någon kommer för att utvärdera situationen i hemmet om man ansöker om stöd och behandlingstiden är lång innan man får hjälp och bidrag. Det är också viktigt att notera att det stöd som erhålls är endast några hundra euro och går snabbt åt till exempelvis kostnaden för utomstående vård som krävs för att möjliggöra ditt eget arbete eller till exempel din egen sjukledighet.Stöd som jag får för att ta hand om min mamma är 391,20 euro. Det betyder drygt två intervalldagar i privat vård.

Närståendevårdareavtal flyttar också till välfärdsområdet i Egentliga Finland.Denna övergång till välfärdsområdet kommer att komplicera närståendevårdarens svåra situation ytterligare. De gamla avtalen med kommunerna löper ut under hösten och det finns ingen information om nya avtal med välfärdsområdet. Tiden som ägnats åt att anställa välfärdsområdesledare och skapa ett nytt varumärke hade varit klokt att till exempel överväga att fortsätta med denna värdefulla grupps små intressen. Mitt i brådskan verkar det dock vara bortglömt.

För många äldre är en närståendevårdare det enda alternativet när kriterierna för tillgång till vårdplatser ställs så högt att en stor andel av de äldre dör i kön. Situationen är mycket svår. En av tio hemmaboende säger att de vill skaffa ett äldreboende och att dom inte klarar sig hemma även om de får mer hjälp.

Långtidsboende hemma motiveras i kommunerna av de äldres vilja. Många har minnesstörningar och kan då vara svårt för dem att förstå sin egen situation. Har de då förmågan att bedöma var de ska bo? (Kaukonen i Iltalehti 2022).I Finland vårdar så många som 60 000 personer sina anhöriga officellt, men mindre än 40 000 får anhörigvårdsstöd. Samtidigt kan det finnas cirka 300 000 personer som vårdar sina egna nästan varje dag i och med att de bor med någon som dagligen behöver hjälp och vård.

Satu Söderström
Sannfinländarna

Kommunfullmäktigeledamot, Kimitoön

Närståendevårdare