Vaaliteemani / Mina valteman

1. Tulevaisuuden Suomi tehdään koulutuksella – Framtidens Finland skapas med utbildning

Yhteiskunnan taloudellinen kasvu ja työelämän uudistuminen ovat vahvasti riippuvaisia koulutuksen kyvystä tuottaa laadukasta osaamista yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Koulujen tulee olla osaavien opettajien työpaikka. Osaaminen perustuu korkeatasoiseen opettajankoulutukseen ja sen kautta hankittuun kelpoisuuteen. 

Samhällets ekonomiska tillväxt och arbetslivets förnyelse är starkt beroende av utbildningens förmåga att producera högkvalitativ kompetens för olika samhällssektorers behov. Skolor ska vara arbetsplatser för kompetenta lärare. Kompetensen bygger på en lärarutbildning på hög nivå och den behörighet som förvärvats genom den.

2. Lapsiperheiden köyhyys on yhteinen ongelma – Fattigdom bland barnfamiljer är ett gemensamt problem

Köyhyyttä tarkasteltaessa nousee esiin useita pahoinvointia lisääviä tekijöitä, kuten väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. Lapsuudessa kärsitty väkivalta on selkein ja ratkaisevin tapa viedä ihmiseltä merkittävä osa hänen psykologisesta terveydestään koko hänen loppuelämänsä ajaksi. 

När man tittar på fattigdom framträder flera faktorer som ökar illamåendet, som våld och misshandel. Våld i barndomen är det tydligaste och mest avgörande sättet att beröva en person på en betydande del av hens psykiska hälsa för resten av livet.

3. Omaishoitajien asema ja oikeudet pitää määritellä uudelleen ja kirjata lakiin – Närståendevårdarens ställning och rättigheter måste definieras om och lagfästas

Kompensaatiot tulee huomioida, jos omaishoitaja joutuu luopumaan eduistaan, kuten ansiotyöstä. 

Ersättningar bör beaktas om vårdgivaren måste avstå från förmåner som förvärvsarbete.

4. Valtion ja kuntien on pyrittävä turvaamaan saariston ja maaseudun kiinteä asutus – Staten och kommunerna ska sträva efter att trygga skärgårdens och landsbygdens fasta bebyggelse

Valtion ja kuntien on pyrittävä turvaamaan saariston ja maaseudun kiinteä asutus luomalla väestölle riittävät mahdollisuudet toimeentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin. Asutettu saaristo tarjoaa Suomelle merkittävän maanpuolustuksellisen suojan.

Staten och kommunerna ska sträva efter att trygga skärgårdens och landsbygdens fasta bebyggelse genom att skapa tillräckliga möjligheter för befolkningen att försörja sig, röra på sig och få tillgång till grundtjänster. Den bebodda skärgården erbjuder Finland ett betydande nationellt försvarsskydd.

Omavaraisuus ja toimeentulo on turvattava.

Koulutuksen korkea taso on palautettava

Rikkoutunut lastensuojelu kaipaa viisasta peruskorjaamista.

Seksuaalirikosten osalta vankeusrangaistus tulisi pääsääntöisesti aina tuomita ehdottomana.

Dieselautojen käyttövoimavero tulee poistaa.

Suomalaiset metsät ovat kansallisomaisuuttamme.

Saaristomeri on Suomen tärkeintä luontopääomaa.


Självförsörjning och försörjning måste säkras.

Den höga utbildningsnivån måste återställas

Det trasiga barnskyddet är i behov av en grundlig förnyelse.

Vid sexualbrott bör fängelsestraffet som regel alltid dömas till ovillkorligt.

Drivkraftsskatt för dieselbilar bör avskaffas.

Finska skogar är vår riksegendom.

Skärgårdshavet är Finlands viktigaste naturresurs.


Kiitos Varsinais-Suomen piirin 5.6.2022 pidetylle yleiskokoukselle. On suuri kunnia saada olla oman piirin ehdokkaana kevään 2023 eduskuntavaaleissa.

Tack till Sannfinländarnas Egentliga Finlands krets rf mötet som hölls den 5 juni 2022. Det är en stor ära att få vara kandidat för mitt distrikt i riksdagsvalet våren 2023.