Itsensä hyväily / Självberöring

Itsensä hyväily ja nautinto

Itsensä hyväily on paljon muutakin kuin masturbaatio. Kun kuulemme sanat itsensä hyväily, pidämme sitä helposti pelkästään masturbaationa. Häpeämme itsemme hyväilyä, koska yhdistämme sen aina automaattisesti omien genitaaliemme hyväilemiseen. Vaikka hyväilisimme kehoamme muualta, edes parisuhteessa elävät eivät kehtaa tunnustaa kumppanilleen hyväilevänsä itseään, eivätkä tehdä sitä kumppaninsa nähden. Jotta voimme nauttia siitä häpeilemättä, meidän pitää avartaa käsitystämme ja tunnistaa, että itsensä hyväily on paljon muutakin kuin masturbaatio.

Mitä itsensä hyväily on silloin, kun se ei ole omien genitaalien koskettamista ja hyväilyä?

Itsensä hyväily on oman kehomme koskettamista ja hyväilyä katsomalla, koskettamalla ja suukottelemalla. Se on oman kehomme hyväilemistä ja hellimistä. Se on oman kehomme hyväilyä kaikkialta ilman, että kosketamme ja hyväilemme genitaalejamme. Se on oman kehomme hyväilyä hellästi ja flirttaillen aivan kuin hyväilisimme rakastajaamme, koska me kaikki olemme itsemme tärkein rakastaja.  

Meille tuottaa seksuaalista nautintoa, kun toinen henkilö katsoo meitä kiehtovasti ja flirttaillen. Saamme seksuaalista nautintoa myös, kun itse katsomme itseämme kiehtovasti ja flirttaillen. Meidän pitää vain lakata häpeämästä ja alkaa omassa rauhassamme katsomaan itseämme samoin kuin katsomme rakastettuamme. Voimme myös omassa rauhassamme koskettaa ja suukotella itseämme kiehtovasti ja flirttaillen.

Kun haluamme oppia hyväilemään itseämme ja kokemaan siitä seksuaalista nautintoa, meidän pitää aloittaa pienin askelin. Aluksi vain hyväilemällä itseämme hitaasti ja hellästi katsomalla, koskettamalla ja suukottelemalla. Kuin levittäisimme hitaasti ja hellästi voidetta tai öljyä ihollemme. Ne meistä, joilla on pitkät hiukset, voivat hyväillä itseään myös hiuksillaan.

Kun oppimme hyväilemään ja hellimään itseämme, oppimme samalla, kuinka hyväillään kumppania hellästi ja nautintoa tuottaen.

Ajan kanssa opimme mikä tuottaa juuri minulle eniten nautintoa. Opimme viipymään hyväilyn tuomassa nautinnossa niin pitkään kuin haluamme ja opimme hyväilemään itseämme ilman, että häpeämme sitä.  

Tästä linkistä vinkkejä itsensä hyväilyyn https://onlyfans.com/satusoderstrom1

Självberöring och Njutning

Självberöring är mycket mera än masturbation. Då vi hör ordet självberöring tänker vi oftast enbart på masturbation. Vi skäms oftast av det, för att vi tänker automatiskt på beröring av genitalierna. Fast vi berör vår kropp på andra ställen, så skäms man ofta att berätta det åt sin partner och vågar inte göra det framför sin partner. Så att vi kan njuta av det utan att skämmas, så måste vi kunna öppna vårt tankesätt och förstå att det är mycket mera än masturbation.

Vad är självberöring om man inte berör genitalierna?

Självberöring är beröring av vår egen kropp med att se, kyssa och smeka den. Det är beröring av hela vår kropp utan att röra och smeka våra genitalier. Precis som vi skulle förföra vår partner, för att vi är alla vår egen bästa älskare. Vi känner sexuell njutning av att någon annan t.ex ser på oss sensuellt och flörtande eller att vi gör det åt oss själva. Vi måste sluta känna skam och se oss själva på samma sätt som vi ser vår älskade. Då vi vill lära oss att smeka oss själva och känna sexualnjutning av det, måste vi börja med små steg. Först lätta smekningar, kyssar och sedan se på vad vi gör och hur vi gör det. Exakt som vi skulle stryka på olja eller hudkräm på vår hud. De som har långt hår kan också smeka lätt med håret där det känns bra. Då vi har lärt oss att beröra och smeka oss själva på ett sätt som vi tycker om, lär vi oss samtidigt hur vi kan göra det åt vår partner. Då vi ger det tillräckligt med tid för att känna vad som ger mest njutning för mej själv, lär vi oss att stanna och njuta så länge vi vill och samtidigt smeka oss på ett sätt att vi inte behöver skämmas för det.

Via den här länken hittar du tips för att smeka dig själv:

https://onlyfans.com/satusoderstrom1

 Self caress and pleasure

Caressing oneself is much more than masturbation. When we hear the words caressing ourselves, we easily regard it as mere masturbation. We are ashamed of caressing ourselves because we always automatically associate it with caressing our own genitals. Even if we caress our bodies from elsewhere, even those in a relationship are afraid to admit to their partner that they are caressing themselves and are not doing it so that their partner will see it. In order to enjoy it without shame, we need to broaden our understanding and recognize that self-caress is much more than masturbation.

What is caressing oneself when it is not touching and caressing one’s own genitals?

Caressing oneself is touching and caressing our own body by looking, touching and kissing. It is the caressing and pampering of our own bodies. It is the caressing of our own bodies everywhere without touching and caressing our genitals. It is caressing our own body tenderly and flirting just as if we caress our lover because we are all our most important lover.

We get sexual pleasure when another person looks at us fascinatingly and flirting. We also get sexual pleasure when we look at ourselves fascinatingly and flirting. We just have to stop being ashamed and start looking at ourselves in our own peace as we look at our lovers. We can also, in our own peace, touch and kiss ourselves fascinatingly and flirting.

When we want to learn to caress ourselves and have sexual pleasure from it, we need to start with small steps. At first, just caressing ourselves slowly and tenderly by looking, touching and kissing. As if we were slowly and gently applying the cream or oil to our skin. Those of us with long hair can caress themselves with their hair as well.

As we learn to caress and pamper ourselves, we also learn how to caress our partner tenderly and giving pleasure.

Over time, we learn what gives me the most pleasure. We learn to stay in the pleasure of caressing for as long as we want and we learn to caress ourselves without shame on it.

At this link you will find tips for caressing oneself:

https://onlyfans.com/satusoderstrom1

Caresse de soi et plaisir

Se caresser, c’est bien plus que de la masturbation. Lorsque nous entendons les mots nous caresser, nous le considérons facilement comme une simple masturbation. Nous avons honte de nous caresser parce que nous l’associons toujours automatiquement à caresser nos propres organes génitaux. Même si nous caressons notre corps d’ailleurs, même ceux qui sont en couple ont peur d’admettre à leur partenaire qu’ils se caressent et ne le font pas pour que leur partenaire le voie. Pour en jouir sans honte, nous devons élargir notre compréhension et reconnaître que la caresse de soi est bien plus que la masturbation.

Qu’est-ce que se caresser quand on ne touche pas et ne se caresse pas ses propres organes génitaux?

Se caresser, c’est toucher et caresser notre propre corps en regardant, en touchant et en embrassant. C’est se caresser et choyer notre propre corps. C’est la caresse de notre propre corps partout sans toucher et caresser nos parties génitales. C’est caresser notre propre corps tendrement comme si nous caressions notre amant parce que nous sommes tous notre amant le plus important.

Nous obtenons du plaisir sexuel quand une autre personne nous regarde avec fascination et flirt. Nous obtenons également du plaisir sexuel lorsque nous nous regardons avec fascination et flirt. Nous devons juste cesser d’avoir honte et commencer à nous regarder dans notre propre paix comme nous regardons nos amants. Nous pouvons également, dans notre propre paix, nous toucher et nous embrasser avec fascination et flirt.

Lorsque nous voulons apprendre à nous caresser et obtenir du plaisir sexuel, nous devons commencer par de petits pas. Au début, se caressant lentement et tendrement en regardant, en touchant et en s’embrassant. Comme si nous appliquions lentement et doucement la crème ou l’huile sur notre peau. Ceux d’entre nous aux cheveux longs peuvent aussi se caresser avec leurs cheveux.

En apprenant à nous caresser et à nous choyer, nous apprenons aussi à caresser notre partenaire avec tendresse et plaisir.

Au fil du temps, on apprend ce qui me fait le plus plaisir. On apprend à rester dans le plaisir de se caresser aussi longtemps qu’on veut et on apprend à se caresser sans honte.

https://onlyfans.com/satusoderstrom1

Selbststreichelung und Vergnügen

Sich selbst zu streicheln ist viel mehr als Masturbation. Wenn wir die Worte sich selbst zu streicheln hören, betrachten wir sie leicht als bloße Masturbation. Wir schämen uns, uns selbst zu streicheln, weil wir es immer automatisch mit dem Streicheln unserer eigenen Genitalien assoziieren. Selbst wenn wir unseren Körper von anderswo streicheln, haben selbst diejenigen in einer Beziehung Angst, ihrem Partner zuzugeben, dass sie sich selbst streicheln und es nicht tun, damit ihr Partner es sieht. Um es ohne Scham genießen zu können, müssen wir unser Verständnis erweitern und erkennen, dass Selbststreicheln viel mehr ist als Masturbation.

Was ist sich selbst zu streicheln, wenn es nicht die eigenen Genitalien zu berühren und streicheln ist?

Sich selbst zu streicheln bedeutet, unseren eigenen Körper zu berühren und zu streicheln, indem man ansieht, berührt und küsst. Es ist das Streicheln und Verwöhnen unseres eigenen Körpers. Es ist das Streicheln unseres eigenen Körpers überall, ohne unsere Genitalien zu berühren und zu streicheln. Es ist unseren eigenen Körper zärtlich zu streicheln, als ob wir unseren Geliebten streicheln, weil wir alle unsere wichtigsten Liebhaber sind.

Wir bekommen sexuelles Vergnügen, wenn eine andere Person uns faszinierend ansieht und flirtet. Wir bekommen auch sexuelles Vergnügen, wenn wir uns selbst faszinierend ansehen und flirten. Wir müssen einfach aufhören, uns zu schämen und uns selbst in unserem eigenen Frieden ansehen, wie wir unsere Liebhaber ansehen. Wir können uns auch in unserem eigenen Frieden faszinierend berühren und küssen.

Wenn wir lernen wollen, uns selbst zu streicheln und sexuelles Vergnügen daran zu haben, müssen wir mit kleinen Schritten beginnen. Zuerst streicheln wir uns selbst langsam und zärtlich, indem wir ansehen, berühren und küssen. Als würden wir die Creme oder das Öl langsam und sanft auf unsere Haut auftragen. Diejenigen von uns mit langen Haaren können sich selbst auch mit ihren Haaren streicheln.

Während wir lernen, uns selbst zu streicheln und zu verwöhnen, lernen wir auch, unseren Partner zärtlich zu streicheln und Vergnügung zu geben.

Mit der Zeit lernen wir, was mir am meisten Vergnügen bringt. Wir lernen, so lange im Vergnügen zu bleiben, wie wir wollen, und wir lernen, uns selbst zu streicheln, ohne uns dafür zu schämen.

Unter diesem Link finden Sie Tipps zur Selbststreichelung:

https://onlyfans.com/satusoderstrom1