Seksi on enemmän kuin yhdyntä, Sex is more than intercourse

 Sinkuilla on enemmän seksiä ja he ovat paremmassa asemassa kuin parisuhteessa elävät, kun näemme seksin paljon laajempana, kuin pelkästään yhdyntänä.

Meillä on usein pakonomainen tarve luoda kontakti vastakkaiseen sukupuoleen ja pyrkiä yhdyntään hänen kanssaan, kun haluamme kokea seksuaalista nautintoa ja läheisyyttä. Mutta kun sallimme itsellemme, että meidän ei tarvitse yrittää mitään pakonomaisesti, koemme sen helpotuksena ja vapauttavana. Voimme omassa rauhassamme ja omaan tahtiimme kokea seksuaalista nautintoa ilman yhdyntää, kun vain avarramme käsitystämme siitä, mitä seksi on.

Seksin ymmärtäminen erittäin rajallisesti aiheuttaa laajan skaalan ongelmia. Pidämme seksinä vain yhdyntää, jossa penis työntyy vaginaan. Jos meillä ei ole ollut yhdyntää, meillä ei ole ollut seksiä lainkaan. Pornofilmeistä olemme oppineet, millaisia seksi ja yhdyntä ovat ja miltä orgasmin ja nautinnon pitää näyttää ja kuulostaa. Kun meidän seksimme ja yhdyntämme eivät ole samanlaisia, koemme, että seksimme on jotenkin huonompaa tai sitä ei ole lainkaan. Seksin ymmärtäminen näin kapea-alaisesti aiheuttaa turhautumista ja yksinäisyyden tunnetta, niin parisuhteessa eläville kuin sinkuille.  

Sinkkumiehet, jotka eivät ole koskaan olleet parisuhteessa, näkevät parisuhteen usein seksinä. Kun he ajattelevat kumppania ja parisuhdetta, he ajattelevat helposti, että sopiva kumppani ja parisuhteen toimivuus olevat samaa, kuin millaista seksielämä kumppanin kanssa on. Toinen nähdään pelkkänä seksikumppanina, jolloin häneen tutustuminen ja muut asiat jäävät vähemmälle huomiolle. Kun toisesta ihmisestä ei saada heti seksikumppania, jättäydytään yksinäisyyteen.

Kun olemme epävarmoja, meillä on vaikeuksia lähestyä vastakkaista sukupuolta. Saatamme toivoa, että toinen tekee aloitteen. Silloin luontevasti jutteleminenkin on usein vaikeaa. Olemme liian kriittisiä ja pelkäämme, ettei toinen ole kiinnostunut siitä, mitä sanomme. Epävarmuutta peittääkseen varsinkin miehillä on paha tapa machoilla, suurennella asioita ja puhua rivoja. Se on kuitenkin vain merkki epävarmuudesta, jonka keskustelukumppani aina huomaa ja tajuaa.  

Kun olemme epävarmoja, kiinnostuksen osoittaminen vastakkaiselle sukupuolelle tuntuu vaikealta. Kuinka pystymme osoittamaan kiinnostuksemme niin, ettei se ole häiritsevää ja loukkaavaa, vaan miellyttävää ja kiehtovaa? Mietimme, onko sopivaa koskettaa ja kuinka tehdä se miellyttävästi ja kiehtovasti?

Peitämme epävarmuuttamme ja vähennämme estojamme usein nauttimalla alkoholia. Alkoholi onkin hyvä apuväline kontaktin luomisessa, kun muistamme pitää sen pelkästään alkuun pääsemisen apuvälineenä. Alkoholi saa valitettavasti meidät näkemään seksin entistä enemmän pelkkänä yhdyntänä ja halutun kumppanin pelkkänä seksikumppanina.

Jotta emme rajoitu seksissä pelkkään yhdyntään ja turhaudu sen huonoudesta tai puutteesta, meidän pitää avartaa käsitystämme siitä, mikä on seksiä. Meidän pitää oppia ymmärtämään, että yhdessäolo, katse, juttelu sekä hellä ja miellyttävä kosketus ovat seksiä. Voimme kaikki, niin sinkut kuin parisuhteessa elävät, kokea seksuaalista nautintoa kanssakäymisestämme toisten ihmisten kanssa. Me kaikki voimme myös katsella, koskettaa ja suukotella itseämme hellästi hyväillen ja kokea siitä seksuaalista nautintoa koska tahansa.

Kun näemme seksin paljon laajempana, kuin pelkästään yhdyntänä, sinkut ovat paremmassa asemassa kuin parisuhteessa elävät. Sinkut voivat kokea seksuaalista nautintoa ihan vapaasti ja milloin haluavat. Kun parisuhteessa elävä alkaa kokea seksuaalista nautintoa katselemisesta, juttelusta ja yhdessäolosta muiden kuin oman kumppaninsa kanssa, siitä voi seurata ongelmia parisuhteelle. Myös seksuaalisen nautinnon kokeminen itsensä katselemisesta ja hellästä koskettamisesta on heille haastavampaa kuin sinkuille.

Kun avarramme käsitystämme, mikä on seksiä, voimme omassa rauhassamme ja omaan tahtiimme kokea seksuaalista nautintoa ilman yhdyntää.

Sex is more than intercourse

Singles have more sex and they are in a better position than those who are living in a relationship, when we understand the sex as much broader than just intercourse. We often have an compulsive need to make contact with the opposite sex and seek intercourse with her or him when we want to have sexual pleasure. But when we allow ourselves that we don’t have to try anything compulsively, we feel it as a relief and liberating. In our own peace and at our own pace, we can have sexual pleasure without intercourse as we broaden our understanding of what sex is.

We have a very limited understanding of sex. We only consider sex to be the intercourse, where the penis penetrates into the vagina. If we haven’t had intercourse, we haven’t had sex at all. From porn movies, we’ve learned what sex and intercourse are like and what orgasm and pleasure should look and sound like. When our sex and intercourse are not similar, we feel that our sex is somehow worse or non-existent. Understanding sex in such a narrow way causes frustration and a sense of loneliness, both for those in a relationship and for singles.

Singles, especially men, who have never been in a relationship often see the relationship as sex. When they think of a partner and a relationship, they easily think that a suitable partner and the functioning of a relationship is the same as what kind a sex life with a partner is like. The other person is seen as a mere sex partner, leaving less attention to her or him and other things. When another person does not immediately become a sex partner, they will remain in the loneliness.

When we are insecure, we have difficulty approaching the opposite sex. We may hope that another takes the initiative. Even then, talking naturally is often difficult. We are too critical and fear that the other is not interested in what we are saying. To cover up uncertainty, especially men have a bad habit with playing macho, exaggerating things and talking dirty and rude. However, it is just a sign of the uncertainty that the interlocutor always notices and realizes.

When we are uncertain, it seems difficult to show interest in the opposite sex. How can we show our interest so that it is not disturbing and offensive, but pleasant and fascinating? We wonder if it is appropriate to touch and how to make it pleasant and fascinating?

We cover up our insecurities and reduce our inhibitions often by drinking alcohol. Indeed, alcohol is a good tool for making contact when we remember to see it as a mere aid to getting started. Unfortunately, alcohol makes us see the sex more and more as mere intercourse and a desired partner a mere sex partner.

In order not to limit sex to mere intercourse and not to be frustrated by its weakness or lack, we need to broaden our understanding of what is sex. We need to learn to understand that being together, looking at, chatting, and having a tender and pleasant touch are sex. All of us, both singles and persons who are living in a relationship, can have sexual pleasure from our interactions with other people. We can all also look at, touch and kiss ourselves with gentle caressing and have sexual pleasure from it at any time.

When we see sex as much broader than just intercourse, singles are in a better position than those who are living in a relationship. Singles can have sexual pleasure quite freely and whenever they want. When a person living in a relationship begins to have sexual pleasure from looking at, chatting, and being with someone other than their own partner, it can result in problems for the relationship. Also, having sexual pleasure from oneself by looking at and tenderly touching oneself is more challenging for them than for singles.

When we broaden our understanding of what is sex, we can in our own peace and at our own pace have sexual pleasure without intercourse.

Le sexe est plus qu’un rapport sexuel

Les célibataires ont plus de sexe et ils sont dans une meilleure position que ceux qui vivent dans une relation, lorsque nous comprenons le sexe comme beaucoup plus large que les seuls rapports sexuels. Nous avons souvent un besoin compulsif d’entrer en contact avec le sexe opposé et de chercher un rapport sexuel avec lui lorsque nous voulons avoir du plaisir sexuel. Mais lorsque nous nous permettons de ne rien essayer de manière compulsive, nous le ressentons comme un soulagement et une libération. Dans notre propre paix et à notre propre rythme, nous pouvons avoir du plaisir sexuel sans rapports sexuels en élargissant notre compréhension de ce qu’est le sexe.

Nous avons une compréhension très limitée du sexe. Nous considérons uniquement le sexe comme le rapport sexuel, où le pénis pénètre dans le vagin. Si nous n’avons pas eu de rapports sexuels, nous n’avons pas eu de sexe du tout. Des films porno, nous avons appris à quoi ressemblent le sexe et les rapports sexuels et à quoi l’orgasme et le plaisir devraient ressembler et paraître. Lorsque notre sexe et nos rapports sexuels ne sont pas similaires, nous pensons que notre sexe est en quelque sorte pire ou inexistant. Comprendre le sexe d’une manière si étroite provoque de la frustration et un sentiment de solitude, à la fois pour les personnes qui vivent dans une relation et pour les célibataires.

Les célibataires, en particulier les hommes, qui n’ont jamais été en couple voient souvent la relation comme du sexe. Quand ils pensent à un partenaire et à une relation, ils pensent facilement qu’un partenaire approprié et le fonctionnement d’une relation sont les mêmes que le genre de vie sexuelle avec un partenaire. L’autre personne est considérée comme un simple partenaire sexuel, laissant moins d’attention à elle ou il et à d’autres choses. Lorsqu’une autre personne ne devient pas immédiatement partenaire sexuel, on reste dans la solitude.

Lorsque nous ne sommes pas en sécurité, nous avons du mal à approcher le sexe opposé. On peut espérer qu’un autre prenne l’initiative. Même alors, parler naturellement est souvent difficile. Nous sommes trop critiques et craignons que l’autre ne s’intéresse pas à ce que nous disons. Pour dissimuler l’incertitude, les hommes ont surtout une mauvaise habitude de jouer au macho, d’exagérer les choses et de parler sale et grossier. Cependant, ce n’est qu’un signe de l’incertitude que l’interlocuteur remarque et réalise toujours.

En cas d’incertitude, il semble difficile montrer de s’intéresser au sexe opposé. Comment montrer notre intérêt pour qu’il ne soit pas dérangeant et outrageant, mais plaisant et fascinant? Nous nous demandons s’il est approprié de toucher et comment le rendre agréable et fascinant?

Nous couvrons nos insécurités et réduisons souvent nos inhibitions en buvant de l’alcool. En effet, l’alcool est un bon outil pour entrer en contact quand on se souvient de le trouver comme une simple aide au démarrage. Malheureusement, l’alcool nous fait voir le sexe de plus en plus comme un simple rapport sexuel et un partenaire désiré un simple partenaire sexuel.

Afin de ne pas limiter le sexe à de simples rapports sexuels et de ne pas être frustré par sa faiblesse ou son manque, nous devons élargir notre compréhension de ce qu’est le sexe. Nous devons apprendre à comprendre qu’être ensemble, regarder, discuter et avoir une touche tendre et agréable sont un sexe. Nous tous, célibataires et personnes vivant dans une relation, pouvons avoir du plaisir sexuel à partir de nos interactions avec d’autres personnes. Nous pouvons tous aussi regarder, toucher et embrasser nous soi-même avec une douce caresse et avoir du plaisir sexuel à tout moment.

Lorsque nous trouvons le sexe comme beaucoup plus large que le simple rapport sexuel, les célibataires sont dans une meilleure position que ceux qui vivent dans une relation. Les célibataires peuvent avoir du plaisir sexuel assez librement et quand ils le souhaitent. Lorsqu’une personne vivant dans une relation commence à avoir du plaisir sexuel à regarder, à discuter et à être avec quelqu’un d’autre que son propre partenaire, cela peut entraîner des problèmes pour la relation. Aussi, avoir du plaisir sexuel de soi en se regardant et en se touchant tendrement est plus difficile pour eux que pour les célibataires.

Lorsque nous élargissons notre compréhension de ce qu’est le sexe, nous pouvons dans notre propre paix et à notre propre rythme avoir du plaisir sexuel sans rapports sexuels.

Sex ist mehr als Geschlechtsverkehr

Singles haben mehr Sex und sie sind in einer besseren Position als diejenigen, die in einer Beziehung leben, wenn wir den Sex als viel umfassender verstehen als nur Geschlechtsverkehr. Wir haben oft das zwanghafte Bedürfnis, Kontakt mit dem anderen Geschlecht aufzunehmen und Verkehr mit ihr oder ihm zu suchen, wenn wir sexuelles Vergnügen haben wollen. Aber wenn wir uns erlauben, nichts zwanghaft zu versuchen, empfinden wir es als Erleichterung und Befreiung. In unserem eigenen Frieden und in unserem eigenen Tempo können wir ohne Verkehr sexuelles Vergnügen haben, wenn wir unser Verständnis dafür erweitern, was Sex ist.

Wir haben ein sehr begrenztes Verständnis von Sex. Wir betrachten Sex nur als Geschlechtsverkehr, bei dem der Penis in die Vagina eindringt. Wenn wir keinen Geschlechtsverkehr hatten, hatten wir überhaupt keinen Sex. Aus Pornofilmen haben wir gelernt, wie Sex und Geschlechtsverkehr sind und wie Orgasmus und Vergnügen aussehen und lauten sollten. Wenn unser Sex und unser Geschlechtsverkehr nicht ähnlich sind, haben wir das Gefühl, dass unser Geschlechtsverkehr irgendwie schlechter oder nicht existent ist. Sex auf solch enge Weise zu verstehen, verursacht Frustration und ein Gefühl der Einsamkeit, sowohl für diejenigen in einer Beziehung als auch für Singles.

Singles, insbesondere Männer, die noch nie in einer Beziehung waren, sehen die Beziehung oft als Sex an. Wenn sie an einen Partner und eine Beziehung denken, denken sie leicht, dass ein geeigneter Partner und das Funktionieren einer Beziehung die gleiche sind wie ein Sexualleben mit einem Partner. Die andere Person wird als bloßer Sexpartner angesehen, wo man weniger auf sie oder ihn und andere Dinge achtet. Wenn eine andere Person nicht sofort Sexpartner wird, bleibt man in der Einsamkeit.

Wenn wir unsicher sind, haben wir Schwierigkeiten, uns dem anderen Geschlecht zu nähern. Wir mögen hoffen, dass der andere die Initiative ergreift. Es ist auchuns oft schwierig, natürlich zu sprechen. Wir sind zu kritisch und befürchten, dass der andere nicht an dem interessiert ist, was wir sagen. Um die Unsicherheit zu vertuschen, haben vor allem Männer eine schlechte Angewohnheit, Macho zu spielen, Dinge zu übertreiben und schmutzig und unhöflich zu reden. Dies ist jedoch nur ein Zeichen für die Unsicherheit, die der Gesprächspartner immer bemerkt und erkennt.

Wenn wir unsicher sind, scheint es schwierig zu sein, Interesse am anderen Geschlecht zu zeigen. Wie können wir unser Interesse zeigen, damit es nicht störend und beleidigend, sondern angenehm und faszinierend ist? Wir fragen uns, ob es angebracht ist, es zu berühren und wie man es angenehm und faszinierend macht.

Wir vertuschen unsere Unsicherheiten und reduzieren unsere Hemmungen häufig mit Alkohol. In der Tat ist Alkohol ein gutes Hilfsmittel, um Kontakt aufzunehmen, wenn wir daran denken, ihn als bloße Hilfe für den Einstieg zu betrachten. Leider lässt Alkohol uns den Sex immer mehr als bloßen Geschlechtsverkehr und einen gewünschten Partner als bloßen Sexpartner sehen.

Um Sex nicht auf bloßen Geschlechtsverkehr zu beschränken und nicht durch seine Schwäche oder seinen Mangel frustriert zu werden, müssen wir unser Verständnis von Sex erweitern. Wir müssen lernen zu verstehen, dass Zusammensein, Schauen, Plaudern und eine zärtliche und angenehme Berührung Sex sind. Wir alle, sowohl Singles als auch Personen, die in einer Beziehung leben, können sexuelles Vergnügen an unseren Interaktionen mit anderen Menschen haben. Wir alle können auch ansehen, berühren und küssen uns selbst mit sanftem Streicheln und haben jederzeit sexuelles Vergnügen daran.

Wenn wir Sex als viel umfassender ansehen als nur Geschlechtsverkehr, sind Singles in einer besseren Position als diejenigen, die in einer Beziehung leben. Singles können ganz frei und wann immer sie wollen sexuelles Vergnügen haben. Wenn eine Person, die in einer Beziehung lebt, anfängt, sexuelles Vergnügen vom Schauen, Plaudern und Zusammensein mit jemand anderem als ihrem eigenen Partner zu haben, kann dies zu Problemen für die Beziehung führen. Sexuelles Vergnügen an sich selbst zu haben, indem man sich selbst ansieht und zärtlich berührt, ist für sie eine größere Herausforderung als für Singles.

Wenn wir unser Verständnis von Sex erweitern, können wir in unserem eigenen Frieden und in unserem eigenen Tempo sexuelles Vergnügen ohne Geschlechtsverkehr haben.